TEN THINGS #45

                                                                                                                  fotka -  The New Yorker

                                                                                                                  fotka - The New Yorker

 1. Revolúcia v móde. Britská Vogue má prvého šéfredaktora
 2. Už ste počuli o uppgivenhetssyndrom? Trpia ním deti utečencov vo Švédsku, ktorí zo strachu pred deportáciou strácajú chuť žiť.
 3. Čítali ste knihu GirlBoss od Sophie Amoruso? Ak nie, nevadí. O vzniku Nasty Gal bude seriál!
 4. Čo je toto za svet ?!?
 5. Na škandinávskom trhu je nová značka s príbehom - Carcel. Šijú ju väzeňkyne v Peru.
 6. Čo hovoríte na tieto nohavice? V Man Repeller sa na to spýtali svojich otcov. Lol.
 7. The Talk Shoe.
 8. Tiež ste milovali Heatha Ledgra? Naše srdcia opäť vzplanú. <3 
 9. Ako sa cvičilo v 40tych rokoch? 
 10. Pekné veci na záver.

Zuzten things2 Comments