TEN THINGS #23

                                                                                                                 fotka -  mymodernmet

                                                                                                                 fotka - mymodernmet

 1. Herečka Marion Cotillard predstavila nový produkt, ktorý vám zaručí, že sa vám chlapi budú pozerať do očí a nie do výstrihu.
 2. Konečne tak trochu iný slovenský blog
 3. 177 filmových kritikov spojilo hlavy a dali dokopy 100 najlepších filmov 21.storočia.
 4. Snapchat zase válí! Okuliare, vďaka ktorým zaznamenáte už úplne všetko.
 5. Táto malá ňuňu Japonka. <3
 6. Nahliadnite do továrne, kde sa vyrábajú legendárne Hermès šatky.
 7. Hnst.ly má vlastný obchod!
 8. Na tieto shopre nedám dopustiť!
 9. Svätá pravda o módnych časopisoch.
 10. Milujem tento krém!
Zuzten things2 Comments